شیشه دوجداره

فرآیند تولید شیشه های دوجداره

در ابتدا جام های شیشه به وسیله دستگاه حمل بر روی رکهای دستگاه حمل اتوماتیک قرار می گیرد به تعدادی که اپراتور مشخص می کند به میز برش اتوماتیک انتقال می یابد اندازه شیشه های مورد نظر توسط نرم افزار بهینه سازی جهت به حداقل رساندن ضایعات توسط دستگاه طراحی و سپس برش داده می شود. شیشه های پس از جداسازی به خط تولید شیشه دوجداره منتقل می شود ابتدا شیشه ها با آب سختی گیری شده، بطور کامل شسته و پس از کنترل کیفی به مرحله بعدی منتقل می گردد.

به موازات مراحل مذکور فریم های ما بین دوجدار (Spacer) توسط دستگاه خم کن (Bending) بر اساس اندازه شیشه خم و برش داده می شود و داخل فریم از مواد رطوبت گیر پر می شود. سپس دو لبه فریم توسط دستگاه بوتیل چسب زده می شود که به منظور درزگیری و قرارگرفتن اسپیسر ما بین دو شیشه و چسبیدن آنها به یکدیگر می باشد.

فریم ها جهت نصب روی شیشه انتقال می یابند شیشه ها پس از نصب فریم به دستگاه پرس منتقل شده و همزمان گاز آرگون به صورت اتوماتیک به داخل شیشه دوجداره تزریق می شود سپس توسط روبات میط شیشه دوجداره با چسب پلی سولفاید به منظور درزبندی ثانویه پر می شود.

شیشه دوجداره

عدم استفاده از شیشه های دوجداره در پنجره های UPVC می تواند بسیاری از خواص ذکر شده را مختل سازد. لذا به منظور دستیابی به تمامی مزایای مذکور استفاده از شیشه های چندجداره در این نوع از پنجره ها نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. شرکت پنجره پویاسازه با برخورداری از خط تولید تمام اتوماتیک با تکنولوژی روز اروپا و سیستم تزریق گاز همزمان (Inline Gass Filling) اقدام به تولید شیشه های چندجداره منطبق با استانداردهای معتبر دنیا می نماید.

مواد اولیه شیشه دوجداره

مواد اولیه اصلی شیشه دوجداره شامل موارد زیر می باشد:

  • شیشه شیشه جام در انواع مختلف، که از منابع معتبر داخلی و خارجی تهیه می گردد.
  • اسپیسر ، مواد جاذب رطوبت، بوتیل، چسب دو جزئی پلی سولفاید که از منابع اروپایی تامین می گردد.
  • گاز آرگون